Tjäntemannaetik


04 Dec
04Dec

Tjänstemännen ska vara stabila och få förvaltningen att fungera även i turbulenta tider. Den pågående turbulensen i svensk politik ledde oss nyligen till en diskussion om förvaltningsetik och om vårt offentliga etos.

Professor Lennart Lundquist ägnade en stor del av sitt yrkesliv åt att forska kring svensk förvaltning. I sina verk beskriver han tjänstemannens dilemma och stiftade begreppet ”vårt offentliga etos”. Han problematiserar tjänstemannens roll i det demokratiska systemet där olika intressen och etiska avvägningar kan komma i konflikt med varandra. Bland annat påpekar han hur andra frågor än enbart laglydighet bör påverkar ämbetsmännens agerande och illustrerar detta med följande bild:

Laglydnaden är således en av flera aspekter som en tjänsteman behöver ta i beaktande. Tjänstemannen bör även visa lojalitet gentemot överordnade och kollegor och även visa hänsyn till samhällsmedlemmar och deras intressen. De olika aspekterna är oftast inte problematiska i förhållande till varandra men det kan uppstå situationer där lydnad, lojalitet och hänsyn kommer i konflikt.

Historiskt har blind lydnad resulterat i fruktansvärda händelser där tjänstemännen enbart ”lydde order” (se till exempel Nazi-Tyskland). Jag skulle vilja påstå att de flesta övergreppen som har begåtts emot mänskligheten har varit ett resultat av att tjänstemännen inte anammade de ovan beskrivna etiska avvägningarna och protesterade mot etiskt eller moraliskt felaktiga beslut.

Mats Alvesson (svensk forskare från Lunds universitet) har under de senare åren blivit känd för sitt begrepp ”funktionell dumhet”. Begreppet beskriver och förklarar hur offentlig verksamhet ofta agerar rätt och följer lagar och regler, men tänker inte med sunt förnuft. Man gör allt man ska men utan att reflektera över syfte och den stora helheten.

För att återgå till tjänstemännens etik och moral, är det uppenbart hur svårt det är att göra gränsdragningar i etiska frågor. En tjänsteman ska vara sakkunnig och kompetent inom sina områden och utföra sina arbetsuppgifter oavsett partitillhörighet bland de förtroendevalda politikerna. Den delen som Lundquist kallar för lojalitet. Tjänstemännen är demokratins väktare genom att vara pålitliga, stabila och bestående i kontrast till de förtroendevalda vars mandat sträcker sig från val till val. Det innefattar också att en tjänsteman bör agera ifall någon oegentlighet upptäcks eller om de politiskt fattade besluten står i konflikt med andra värden (som laglydighet och medborgarnas intressen).

Vi menar att frågan om ämbetsmannaetik bör hållas levande och diskuteras vidare. Varje medborgare måste kunna vara trygga med att våra offentligt anställda både har kunskap och integritet som säkerställer att de agerar opartiskt och på saklig grund inom ramen för gällande rätt.

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.